ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચોરકાંતાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. ચોરોની વસતીવાળું જંગલ.