ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇભનિર્માલિકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ચતુરાઈ
૨. [ સં. ઇભ ( હાથી ) + નિમીલિકા ( આંખ બંધ થવાપણું ) ] स्त्री. ભાંગ.