ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઇવાઝદ  
ઉચ્ચાર: ( ઇવાઝ઼દ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. હેરફેર કરવાપણું.