ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉદીમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઉદ્યમ ] पुं. ( મરાઠી ) ઉદ્યમ; મહેનત.
पुं. વેપાર; ધંધો.