ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઊંફાડ  
ઉચ્ચાર: ( ઊંફાડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ફૂલણશી.