ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઋષ્વ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. અગ્નિ.
पुं. ઇંદ્ર.
वि. ઉમદા.
वि. ઊંચું.
वि. મોટું.
वि. સારૂં; જોવા જેવું.