ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઋહત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઋહત્ ] वि. નાના શરીરવીળું; બાંઠ.