ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓતી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. શ્રેષ્ઠ; ઉત્તમ.