ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔકાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. પૂરો સમય થયા પહેલાં જન્મેલું બાળક.
वि. કવખતનું; અધૂરિયું.