ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔવલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. શરૂઆત.
वि. પહેલું.
अ. સાથી પહેલાં.