ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કાનિત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. ઇશ્વરનો ભક્ત.
वि. ચુપ; શાંત.