ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કોટ્ટાક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. લીલાં ફળ મૂકવાનું સ્થાન.
पुं. સુતાર.