ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખ્વેશ  
ઉચ્ચાર: ( ખ઼્વેશ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. કુટુંબ.
पुं. જમાઈ.
पुं. સગો.
स. પોતે.
स. પોતાનું; અંગત; પોતીકું.