ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગુઝ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ગુપ્ત; છાનું.
वि. ગૂંચવણ ભરેલું; મુશ્કેલ.