ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘિયાસ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼િયાસ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. ઊંડો અભ્યાસ કરવો તે.
पुं. ડૂબકી.
पुं. ફરિયાદ સાંભળનાર માણસ.
पुं. મુક્તિ; છૂટકારો.