ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છકન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ગાડીની ઊંધમાં જ લોખંડી ખીલા સાથે ધોંસરૂં બંધાય છે તે ખીલો.