ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છટાફલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. તાડનું ઝાડ.
पुं. સોપારીનું ઝાડ.