ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છિયાડી  
ઉચ્ચાર: ( છિયાડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. વાથી ઊડીને પડેલી રજ; વાતાવરણમાંથી નીચે પડેલી ઝીણી ઝીણી રજોટી.