ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છીરફેન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ક્ષીરકેણ ] स्त्री. ( હિંદી ) દૂધની મલાઈ.