ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. છો; ચૂનાનો કેલ.
૨. स्त्री. જુવાર, બાજરી અથવા શેરડીના સાંઠા ઉપરની પાતળી નાજુક ચીપ; છાલ; છોતો.
૩. स्त्री. તાસાં વગાડવાની પાતળી ચીપ કે નેતરની પાતળી ગોળ સળી.
૪. स्त्री. પતરાળાં કરવાની સાંઠાની સળી.
૫. स्त्री. રસ કાઢી લીધેલ શેરડી; વિના રસની ગંડેરી.