ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છોપ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. રંગનું પડ કે અસ્તર.