ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જકીરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ઝખીરા ] पुं. કોઠાર.
पुं. છોકરાંછૈયાં; કુટુંબપરિવાર.
पुं. સંચય; સામગ્રી.