ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાદરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. पुं. ઓછું ભાળે તેવો; સહેજ આંધળો.