ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાબેજા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. વેળાકવેળા; ગમે તે વખતે.
[ ફા. ] अ. સાચુંખોટું.