ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] स. क्रि. ટૂંકું કરવું; નાનું કરવું.
૨. स. क्रि. નીચું પાડવું; સ્વમાનભંગ કરવું.