ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેકીંથ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. એક પ્રકારનો કીમતી પથ્થર. તે ભૂરો અથવા રંગ વગરનો હોય છે. તે ખડમાંથી અથવા સિલોન તરફનાં ઝરામાંથી મળે છે.