ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જોમલેક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ખાદ્ય; ભક્ષ્ય; ખાવા જેવું.