ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જ્ઞાનારિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. જ્ઞાન + અરિ ( શત્રુ ) ] न. જ્ઞાનનો શત્રુ; અભણ માણસ.