ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝખાયર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ] पुं. ब. व. ખજાનો; કોઠાર.
૨. वि. ભરપૂર.