ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝાંઝડ  
ઉચ્ચાર: ( ઝાંઝડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ખિજાયેલ; ફૂંફાડા મારે એવું.