ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝાડણ  
ઉચ્ચાર: ( ઝાડ઼ણ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ મ. ] न. વાળવું તે.
૨. न. હિસાબની ચોખવટ.