ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિરાબ  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼િરાબ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] पुं. જીત; જીતવું તે.
पुं. લડવાપણું.