ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝેરકબા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. અંગરખું.
पुं. ડગલો.