ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝેરેસાઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. આશરા નીચે; છાંયા નીચે.