ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટાહલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. દાસ; સેવક; ખિદમતગાર.