ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકડ  
ઉચ્ચાર: ( ટીકડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. જાડી સખત રોટી.
૨. स्त्री. ટીકર; નાની ટેકરી.
૩. स्त्री. મેમણની એ નામની એક અટક.
૪. न. એ નામની અટકનું માણસ.
૫. वि. એ નામની અટકનું.