ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીનપાટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. નાળિળેર.
न. રજા; રુખસદ.