ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોપર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] पुं. ગાયો પકડનાર માણસ.
૨. स्त्री. ખરાબ રસ્તો.
૩. स्त्री. ખોટ.
૪. स्त्री. જોડાની જોડ.
૫. स्त्री. પગથી ઠોકર મારવી તે.
૬. स्त्री. ભૂલ; ઠોકર.