ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડાબક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. કૂવામાંથી ખેચેલું સાફ પાણી.
पुं. બીક; ભય.
पुं. વિચાર; ચિંતા.