ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેનકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. પાયો નાખવા માટેનું યંત્ર.