ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢૌયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. મૂર્ખ; અક્કલ વગરનું.