ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તૂદા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જ્યાં તીર મારવામાં આવે છે તે નિશાની.
पुं. ઢગલો; રાશિ.
[ ફા. ] पुं. સીમાડાનું ચિહ્ન; હદબંદી.