ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થાનૈત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. કોઈ પણ સ્થાનનો અધિપતિ.
पुं. ગ્રામદેવતા; કોઈ સ્થાનના દેવતા.