ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થૈચા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. ખેતરમાં ઊભા કરેલ માંચડાનું છાપરૂં.