ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થોત્રા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ખરડાયેલું અને બગડેલું.
वि. દાંત વગરનું; બોખું.