ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દીદશિનીદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ઓળખાણ; પરિચય.